Αστυνομικές Σχολές 2020: Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων

Ανακοινώθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020:
 
Αναλυτικά η απόφαση:
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων
 
Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων (730), κατανέμονται ως εξής:
 
1. Επί των επτακοσίων τριάντα (730) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της υπ’ αρ. 6502/15/7 από 16-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων… κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), ήτοι τριάντα έξι (36) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που αφενός συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και αφετέρου από υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το 2018 ή το 2019 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που ομοίως συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2018 ή το 2019 και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που κατέθεσαν την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων.
 
Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού (5%), ήτοι τριάντα έξι (36) θέσεις:
i) Ποσοστό 90%, ήτοι τριάντα δύο (32) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και
 
ii) Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2018 ή το 2019 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν ομοίως το 2018 ή το 2019 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και συγκεκριμένα: Για όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2019, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων, προκύπτουν δύο (2) θέσεις και σε όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2018, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 40% των θέσεων, προκύπτουν ομοίως δύο (2) θέσεις.
 
2. Επί των υπολοίπων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων (694) θέσεων:
i. Ποσοστό 10%, ήτοι εξήντα εννέα (69) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019 ή το 2018 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι σαράντα μία (41) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι είκοσι οκτώ (28) θέσεις.
 
ii. Ποσοστό 3%, ήτοι είκοσι μία (21) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90) «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η κατανομή των θέσεων στους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το νέο ή το παλαιό σύστημα θα γίνει βάσει του ποσοστού που θα καθοριστεί με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με τα ποσοστά που θα καθοριστούν με την απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
 
iii. Ποσοστό 87%, ήτοι εξακόσιες τέσσερις (604) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
 
α. Ποσοστό 9,51%, ήτοι πενήντα επτά (57) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).
 
β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πεντακόσιες σαράντα επτά (547) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείωνπου συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ μετους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).
 
Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:
 
dkjfghdjkfghj21fsdf1
 
dkjfghdjkfghj21fsdf2
 
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών
 
Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών (70), κατανέμονται ως εξής:
 
1. Ποσοστό 10%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι τρεις (3) θέσεις.
 
2. Ποσοστό 3%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α του άρθρου 1, του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Η κατανομή των θέσεων στους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το νέο ή το παλαιό σύστημα θα γίνει βάσει του ποσοστού που θα καθοριστεί με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με τα ποσοστά που θα καθοριστούν με την απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.
 
Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
 
3. Ποσοστό 87%, ήτοι εξήντα μία (61) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
 
α. Ποσοστό 9,51%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).
 
β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πενήντα πέντε (55) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).
 
Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:
 
dkjsfghdsklfgjhhwedh3g1dkjsfghdsklfgjhhwedh3g2
 
Κατανομή θέσεων εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών
 
Οι θέσεις των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών (47), κατανέμονται ως εξής:
 
1. Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι τρεις (3) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.
 
2. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα δύο (42) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).
 
α. Ποσοστό 9,5%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).
 
β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι τριάντα οκτώ (38) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).
 
Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

skjhfgjlekwhkgehrwfg1

Διαβάστε επίσης

Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας στη Μαδρίτη για τα παιδιά

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ίσως σας ενδιαφέρουν