Κοινωνία

Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών

maia-moro-juniorsclub

Maria Kiourtiτης  Μαρίας Κιούρτη, Πρόεδρο του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-τών Πάτρας

Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που εστάλει στις ΥΠΕ της χώρας μας, προβλέπεται η συγκρότηση Δικτύων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών, (άρθρα 12 και 13 του Ν. 4486/7-8-2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»).

Η καθιέρωση του εν λόγω Δικτύου στην Υγιεινομική μας Περιφέρεια έχει στόχο την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη ΠΦΥ, την εξωστρεφή δράση των δημόσιων δομών ΠΦΥ, την προσέγγιση των πληθυσμιακών ομάδων της Κοινότητας και την ενδυνάμωσή του παρεχόμενου έργου των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας της ως άνω δομής με την διεπιστημονική συνεργασία τους.

Το Δίκτυο λειτουργεί εντός του ΕΣΥ συμπληρώνοντας και επικουρώντας το έργο των δομών του. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του Δικτύου είναι συμπληρωματικός ως προς τις δημόσιες δομές ΠΦΥ (ΚΥ, ΠΙ, ΠΠΙ), και ως εκ τούτου τα Δίκτυο δεν υποκαθιστά το έργο των δομών, ενώ οι δομές διευκολύνουν τις δράσεις του Δικτύου.

Σκοπός του Δικτύου Μαιών-Μαιευτών και στο πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας,

β) η ολοκληρωμένη – έγκαιρη ενημέρωση και η προετοιμασία της εγκύου για το φυσιολογικό τοκετό,

γ) η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και υποστήριξης και εγκατάστασης του μητρικού θηλασμού και οικογενειακού προγραμματισμού,

δ) η λήψη τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου) και  κολπικού εκκρίματος για μικροβιολογική εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων,

ε) η πραγματοποίηση επισκέψεων μελών σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, ύστερα από ενημέρωση της οικείας ΥΠΕ και των αρμόδιων αρχών για πραγματοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας,

στ) η ανάπτυξη συνεργασίας με ΟΤΑ και φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, προαγωγής και αγωγής υγείας.

ζ) η παροχή ολοκληρωμένης μαιευτικής  φροντίδα, της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογέννητου στο σπίτι σύμφωνα με καθηκοντολόγιο.

Για την υλοποίηση/ανάπτυξη του έργου μας, ως μέλη του Δικτύου:

- πραγματοποιούμε ομιλίες, ενημερώσεις και επιδείξεις (π.χ. μητρικό θηλασμό, αυτοεξέταση μαστού κλπ) εντός και εκτός της κύριας δομής και άλλων δομών υγείας για θέματα σύμφωνα με τους σκοπούς του Δικτύου,

- αξιοποιούμε κάθε είδους διαμορφωμένο και προτυποποιημένο έντυπο, οπτικοακουστικό ενημερωτικό και παιδαγωγικό υλικό, καθώς και κάθε είδους έντυπο που κατά περίπτωση έχει διαμορφωθεί για δράσεις και παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υγείας,

- συμβάλλουμε στην έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων της εγκύου, της λεχωίδας και του νεογνού που χρήζουν παρέμβασης ιατρού και περαιτέρω φροντίδας σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια μαιευτικά-γυναικολογικά τμήματα ή μονάδες/τμήματα νεογνών,

- συμμετέχουμε σε προγράμματα επιμόρφωσης σε συναφή αντικείμενα, που υλοποιούν πιστοποιημένοι φορείς, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων,

- οργανώνουμε και πραγματοποιούμε τουλάχιστον μια φορά ετησίως μία κεντρική δράση (ημερίδα, σεμινάριο, ενημερωτική ομιλία επιστημονικού περιεχομένου κλπ) προκειμένου να γνωστοποιήσουμε, αφυπνίσουμε και ενημερώσουμε τον τοπικό πληθυσμό για τις δράσεις και την προσφορά τους,

- παρέχουμε ορθή πληροφόρηση και συμβουλές σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού,

- καταρτίζουμε πρόγραμμα προετοιμασίας των γονέων στον μελλοντικό τους ρόλο, εξασφαλίζουμε την πλήρη προετοιμασία τους για τον τοκετό και παρέχουμε συμβουλές στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής.

Δυστυχώς, η οικεία ΥΠΕ έως κι αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση του Δικτύου, όπου σύμφωνα με την εγκύκλιο, με απόφαση του Διοικητή της συγκροτείται το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών (στο εξής: Δίκτυο ΠΥΥΜ), ανά Υγειονομική Περιφέρεια, με μέλη του τις υπηρετούσες/τους υπηρετούντες στις δημόσιες δομές της οικείας ΥΠΕ Μαίες – Μαιευτές. Ενώ, ως έδρα του Δικτύου ορίζεται δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας ΥΠΕ με απόφαση του Διοικητή της και κατά προτίμηση η δομή στην οποία εργάζεται ο Υπεύθυνος Συντονισμού του Δικτύου.

Ευελπιστούμε ότι μια τόσο σημαντική υπουργική απόφαση δεν θα μείνει στο συρτάρι της υγειονομικής γραφειοκρατίας αλλά θα πάρει σάρκα και όστα σύντομα…