Εκπαίδευση

Επαναπροκήρυξη πρεσβευτών και αποτελέσματα ορισμού πρεσβευτών etwinning

logo_etwinning

Οι πρεσβευτές συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά ή/και δια ζώσης.

Τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το έργο eTwinning National Support Service και δεν προκαλεί δαπάνη στο Δημόσιο

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή αποτελούν τα παρακάτω:

● Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

● Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτές) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

● Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πιστοποιητικό).

● Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α’). Για τις ειδικότητες ΠΕ86 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

● Τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2016-17, 2017-18, 2018- 2019).

α) την επαναπροκήρυξη πρεσβευτών του eTwinning για τις 2 περιφέρειες

και β) τα αποτελέσματα ορισμού πρεσβευτών από την πρώτη προκήρυξη.