Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πατρέων – Δικαιολογητικά – Κατεβάστε τις αιτήσεις

paidikos-stathmos-juniorsclub

Aιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2016 – 2017 θα υποβάλλονται σε κάθε Παιδικό Σταθμό από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  Ν. 1599/1986.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  φορολογικού έτους 2015 ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2015(Ε1)

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  φορολογικού έτους 2015 ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  φορολογικού έτους 2015(Ε1)

«Κριτήρια επιλογής εγγραφής νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς»

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εργαζόμενη η μητέρα πλην του Α1 & το παιδί να έχει συμπληρώσει τα 2,5 έτη (στις 31 Αυγούστου) και να αυτοεξυπηρετείται. 

 

 • Οικογενειακή κατάσταση

 

Α) Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις 30 μόρια

  • Γονείς η παιδιά με αναπηρία σωματική, ή πνευματική  με ποσοστό 67%, ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και να είναι σε ισχύ, έστω και αν οι μητέρες τους δεν εργάζονται.
  • Παιδιά ορφανά από μητέρα ή πατέρα
  • Παιδιά μονογονεΐκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις .
  • Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.  
  • Παιδιά φυλακισμένων.
  • Παιδιά ανέργων φοιτητών (Α΄ κύκλου σπουδών).
  • Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες.

Β)  

 • Παιδιά διαζευγμένων γονιών, (όπως αποδεικνύετε από το διαζευκτήριο)   → 10   μόρια
 • Παιδιά εργαζόμενων γονέων σε διαφορετικές πόλεις .(άνω των 50 χλμ.) → 10   μόρια

Γ) Παιδιά που  αδελφάκι  φιλοξενείται ήδη στο σταθμό → 20 μόρια εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής

Δ) Αριθμός ανήλικων τέκνων     1 παιδί      →   5   μόρια

       2 παιδιά    → 15   μόρια

       3 παιδιά    → 30   μόρια

       4 παιδιά    → 50   μόρια  + 10 ανά παιδί  

Ε) Δημοτικοί Υπάλληλοι του Δήμου Πατρέων → 10 μόρια          

 • Οικογενειακό εισόδημα

 

Οικογενειακό εισόδημα

Μόρια

Έως         12.000 €

30

12.001 € – 20.000 €

20

20.001€ – 30.000 €

10

30.001 € – και άνω

5

 

 • Επιλογή σταθμού

 

Δικαίωμα  δήλωσης (2)  δύο σταθμών

  • Η πρώτη επιλογή   →   5   μόρια
  • Η δεύτερη επιλογή →   0  μόρια
 • Στον Η΄  Παιδικό σταθμό τα παιδιά των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» → 40  μόρια    
 • Στον Παιδικό Σταθμό Ρίου  τα παιδιά των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Πατρών → 40 μόρια      

Η επιλογή γίνεται με μόρια στο σταθμό α΄ επιλογής.

Η β΄ επιλογή θα εξετάζεται με το ισχύον σύστημα μοριοδότησης, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις.   

Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι  α) ο αριθμός των παιδιών και β) το οικογενειακό εισόδημα.

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς υποβάλλονται  στους σταθμούς από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου.  

Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της μοριοδότησης .

 • Οικονομική συμμετοχή

 

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.  και έχει ως εξής:

Οικογενειακό εισόδημα

Α΄ παιδί

Β΄ παιδί

Έως 25.000 €

Δωρεάν

Δωρεάν

25.001 € – 30.000 €

70 €

35 €

30.001€ – 40.000 €

100 €

50 €

40.001 € – 50.000 €

120 €

60 €

50.001 € και άνω

150 €

75 €

Οι  δόσεις προκαταβάλλονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με  κατάθεση του ποσού σε Τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται το Νομικό πρόσωπο της υπηρεσίας μας.

Θα ισχύει 10% έκπτωση σε περίπτωση εφ άπαξ καταβολής.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθενείας η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά. Μη καταβολή των εισφορών συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.

Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.

1111-1-AITHSH-JUNIORSCLUB
1111-AITHSH-JUNIORSCLUB

.