Εκπαίδευση

Η Υπουργική απόφαση για την Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων – Δείτε πότε γίνονται εγγραφές

mousiko-sxoleio-juniorsclub

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχο- λείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειση- γείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Ο αριθμός των μαθητών και των τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

3. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γε- νικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

4. Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθη- τών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.

5. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συ- γκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερει- ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων (Κ.Ε.Μ.Σ.) και αποτελείται από:

α. Ένα (1) μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 (Μουσι- κής), ή έναν (1) εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16, με οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο (2) ακόμη εκπαιδευτικούς με οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως αναπληρωματικά μέλη.

γ. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμους ή αναπληρωτές) που υπηρετούν στο Μουσικό Σχολείο, και ορίζονται ο ένας (1) ως Γραμματέας, ο ένας (1) ως αναπληρωματικός Γραμματέας και οι δύο (2) ως βοηθοί της γραμματείας. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση της Ε.Ε. ως άνω, τότε στην Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν εκ- παιδευτικοί ΠΕ 16 ή TE 16 με οργανική θέση σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως μέλη Ε.Ε. των εδαφίων α’ και β’ διδάσκο- ντες του Μουσικού Σχολείου στο οποίο διενεργείται η διαδικασία επιλογής. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από 100 με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%, ορίζο- νται δύο (2) ή περισσότερες Ε.Ε. σύμφωνα με τα εδάφια α΄, β΄ και γ΄.

Σε αυτή την περίπτωση συγκροτείται Γενι- κή Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού Σχολείου η οποία εποπτεύει τις Ε.Ε. και ορίζεται με την ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περι- φέρεια του οποίου υπάγεται το Μουσικό Σχολείο, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Μ.Σ. και αποτελείται από:

I. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Καλλιτεχνι- κής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 ή έναν (1) εκπαιδευ- τικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης,

II. τους Προέδρους των Ε.Ε., ως μέλη

III. τον Γραμματέα ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. και είναι ένας από τους γραμματείς των επιμέρους Ε.Ε.. Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. ή Ε.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω 5I και 5α εδάφια, δύναται να μετακινηθεί για εκτέλεση καθηκόντων Προέδρου, εκπαιδευτικός που θα οριστεί κατόπιν εισήγησης της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, κλάδου ΠΕ 16 με οργανική θέση σε Μουσικό Σχολείο από άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή να πληρωθεί η θέση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Μουσικής ΠΕ 16. Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπλη- ρωτής του, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

6. Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικα- νότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομα- σία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογρά- φεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.. Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογη- τών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροι- σμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υποχρε- ωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα.

7. H Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιλέγει τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής κα- θώς και το υποστηρικτικό υλικό (αρχείο ήχου, οδηγίες, έντυπα κ.τ.λ.) και τα αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου.

Τα Θέματα και το υποστηρικτικό υλικό παραδίδονται σφραγισμένα στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή, εφόσον συγκρο- τηθεί Γ.Ε.Ε., στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. που έχει ορισθεί με ευθύνη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, και απο- σφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή της Γ.Ε.Ε. ενώ- πιον όλων των μελών της Επιτροπής αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

8. Τα θέματα καθώς και το υποστηρικτικό υλικό της διαδικασίας επιλογής δύνανται να αποστέλλονται ηλε- κτρονικά από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας απευθείας στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε., κάθε Μου- σικού Σχολείου. 

αναλυτικά όσα θέλετε να μάθετε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως: ΕΔΩ