Εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας: Σήμερα τα αποτελέσματα για προσλήψεις στην ενισχυτική διδασκαλία 2016 -17

proslipsi-juniorsclub
Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας καθορίζει την εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας 2016 – 17.
 
Συγκεκριμένα τη Δευτέρα σύμφωνα με την εγκύκλιο θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα για τους αναπληρωτές καθηγητές που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας
 
«Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2016-2017» Σε συνέχεια της υπ” αριθμ. 212795/Δ2/13-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΞ94653ΠΣ-6ΦΩ) εγκυκλίου και σύμφωνα με την υπ” αριθ. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ 3406 τ.Β”) Υπουργική Απόφαση: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.):
 
Α1. Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016: Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας:
 
- Η κάθε Δ.Δ.Ε. εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/, και εξάγει σε αρχείο/αρχεία τις αιτήσεις των υποψηφίων, Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμφανίζονται στα αρχεία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών.
 
- Η Δ.Δ.Ε. ελέγχει την ορθότητα των αρχείων αντιπαραβάλλοντας την σειρά που εμφανίζονται οι υποψήφιοι στα αρχεία με την σειρά κατάταξής τους στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. Οι κυρωμένοι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/ Οι Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διδασκόντων της Δ.Δ.Ε. συντάσσονται σύμφωνα με τα αρχεία. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Όσον αφορά τους υποψήφιους διδάσκοντες των τμημάτων χημείας (ΠΕ04.02 και ΠΕ12.08), αφού γίνει η εξαγωγή των αιτήσεων τους σε αρχεία και ελεγχθεί η ορθότητά των αρχείων σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάσσεται ένας κοινός ενιαίος Πίνακας κατάταξης όπου θα προτάσσονται οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ04.02.
 
- Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες σύμφωνα με την παράγραφο 17 της υπ” αριθμ. 169770/Δ2/12-10-2016 (ΦΕΚ 3406 τ.Β”) Υπουργικής Απόφασης και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
- Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού έχουν γίνει οι ανωτέρω ενέργειες αναρτούν την Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016, έως ώρα 14.00 στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο α) τους Πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Α2. Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016: Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 
- τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
 
- συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
 
- Σε όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν επαρκεί για τη λειτουργία των ΣΚΑΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπ” αριθμ. 212795/Δ2/13-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΞ94653ΠΣ-6ΦΩ) εγκυκλίου, τότε, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε. δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις Β και Γ αναθέσεις σε ήδη επιλεγέντες διδάσκοντες, με την προϋπόθεση οι συνολικές ώρες των διδασκόντων να μην υπερβαίνουν το όριο που αντιστοιχεί στις ώρες διδασκαλίας των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου, στο πλαίσιο της κατανομής πιστώσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017.
 
- Ταυτόχρονα, ενημερώνονται οι μαθητές/τριες για την έναρξη του προγράμματος από τις οικείες σχολικές μονάδες και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Β. ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: Β1. Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016:
 
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε, την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (επισυναπτόμενο 1),
 
Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία, ανά ειδικότητα, και η τοποθέτηση τους ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ θα καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ 3406 τ.Β”),
 
Δηλαδή, ο υποψήφιος διδάσκων ο οποίος είναι πρώτος στον Πίνακα κατάταξης επιλέγει πρώτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Η μη παρουσίαση ενός επιλεγέντα υποψηφίου σε μία Δ.Δ.Ε. ή η παραίτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
 
Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 αναλαμβάνουν υπηρεσία στις Δ.Δ.Ε. παρουσιάζονται στα αντίστοιχα ΣΚΑΕ, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΚΑΕ. Γ. ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 
- Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016
 
- Σύμφωνα με την Υ.Α. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ 3406 τ.Β”) η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, ήτοι 31 Μαΐου 2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία. Η Ενισχυτική Διδασκαλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».