Εκπαίδευση

Κλάδος Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων και διδασκαλία φυσικής

physics

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 870/11-02-2016 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 137843/Γ2/02-09-2014, κρίνεται ότι το αίτημα των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 12.10, κατά το μέρος που αφορά στην απόδοση στον εν λόγω κλάδο της Φυσικής σε Α’ ανάθεση στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο και στο Επαγγελματικό Λύκειο, έχει ικανοποιηθεί.

Όσον αφορά στην προτεραιότητα στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής που δίδεται στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04.01, επισημαίνεται ότι αυτή υπακούει σε κριτήρια ορθολογικότητας και κανόνες δεοντολογίας, ενώ σε καμία περίπτωση, όπως αναφέρεται, δεν εφαρμόζεται ως πρακτική για πρώτη φορά. Ως προς τούτο, υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν και άλλοι κλάδοι εκπαιδευτικών στους οποίους έχει δοθεί, με παρόμοια κριτήρια, προτεραιότητα στις αναθέσεις (βλ. Υπ. Απόφαση με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06-09-2013).

Τα παραπάνω παρατίθενται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη ενώ σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση έχει ληφθεί με γνώμονα, αφενός, τη δίκαιη κατανομή των μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών με ίδιες ή και συναφείς/συμπληρωματικές σπουδές και, αφετέρου, την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή, δε γίνεται με πρόθεση άνισης μεταχείρισης του κλάδου των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων.

Τέλος, αναφορικά με «την αναδιοργάνωση και ομαδοποίηση των ειδικοτήτων» και με βάση το ανωτέρω έγγραφο, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δεν έχει προβεί κατά την τρέχουσα περίοδο σε ουδεμία σχετική πρόταση. Οι κλάδοι, οι ειδικότητες και οι αναθέσεις ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 2499/19-11-2015, Τεύχος Β΄.