Εκπαίδευση

Μετεγγραφές φοιτητών 2017: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις στο transfer.it.minedu

meteggrafes-3-768x495

Έως αύριο, 13 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για τις μετεγγραφές φοιτητών 2017. Η αίτηση στο transfer.it.minedu και όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Η αίτηση για τις μετεγγραφές φοιτητών 2017 στο transfer.it.minedu

Οι ενδιαφερόμενοι για τις μετεγγραφές φοιτητών μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση transfer.it.minedu (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) Εκεί, υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις για μετεγγραφή και από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ. Αυτό ισχύει είτε για τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, είτε για αυτούς που έχουν κυπριακή καταγωγή και ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο transfer.it.minedu για τις μετεγγραφές φοιτητών θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας. Για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, υποβάλλονται αιτήσεις για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή. Αυτό γίνεται έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής

α) Oι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4332/2015(Α΄76) ή σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, εφόσον αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής.

β) Όταν η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί αυτή των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για  τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα  διακόπτεται  προσωρινά  κατά  το  χρόνο  διακοπής  της  φοίτησης,  εκτός  αν  η  διακοπή  οφείλεται  σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:

(i) Tέκνα  των  Ελλήνων  Εξωτερικού.

(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.

(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί ‐  Αλλογενείς  που  έχουν  δικαίωμα  πρόσβασης  στα  τμήματα  Θεολογικών σχολών  των Πανεπιστημίων και  στα  προγράμματα  σπουδών  των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο  αριθμό  θέσεων  και  σε  ποσοστό  1%  καθ’  υπέρβαση  του  αριθμού  εισακτέων  σε  όλες  τις υπόλοιπες Σχολές.

(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.

(ν)Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αιτήσεις για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών 2017

Οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή υποβάλλονται από τον αιτούντα την μετεγγραφή φοιτητή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η υποβολή γίνεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι), προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά. Αυτά τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή.

Η αίτηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής σε μορφή PDF, εδώ.

Ομοίως οι φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας αποστέλλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία ισχύει έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση για τις μετεγγραφές φοιτητών 2017

Δικαίωμα  μετεγγραφής  χορηγείται  στους  αιτούντες  κατά  φθίνουσα  σειρά  του  συνόλου  των  μορίων,  που  συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια:

α)  Το  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  του  δικαιούχου,  εφόσον  διαθέτει  ίδιο  εισόδημα,  και  των  μελών  της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2016, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο  το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5)

β)  Το  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  του  δικαιούχου,  εφόσον  διαθέτει  ίδιο  εισόδημα,  και  των  μελών  της  οικογένειάς  του,  για  το φορολογικό  έτος  2016,  δεν  υπερβαίνουν  αυτοτελώς  και  τα  δύο  το  ποσό  των  έξι  χιλιάδων  (6.000)  ευρώ,  (3001  έως  6.000  Ευρώ),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον  Κώδικα  Φορολογίας  Εισοδήματος. (Μόρια 4)

γ)  Το  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  του  δικαιούχου,  εφόσον  διαθέτει  ίδιο  εισόδημα,  και  των  μελών  της  οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2016, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα  χιλιάδων ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3). Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων ευρώ δεν μοριοδοτείται.

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)

στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο τέκνο άγαμης  μητέρας. (Μόριο 1)

θ)Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι

ι)Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67%και άνω

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα transfer.it.minedu για την αίτησή σας.