Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Νέα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων ! Όλες οι θεαμτικές ενότητες!

sxoliko-programma

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2019-20

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων της χώρας Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (στο εξής ΠΣΔ)

1.1. Χρονική Διάρκεια ΠΣΔ Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τέσσερις (4) έως πέντε (5) μήνες.

Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ισχύουν τα ανωτέρω αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

Αναλυτικά δείτε όλη τη διάταξη ΕΔΩ 

Ακολουθούν τα προγράμματα και οι θεματικές ενότητες 

στο Β. (Ενδεικτική Θεματολογία)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 •  Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον, την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά
 •  Κάπνισμα: σημασία της πρόληψης, επιπτώσεις για την υγεία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-Αειφόρο Σχολείο, αειφορική διαχείριση υλικών και άυλων πόρων της σχολικής κοινότητας

-Αειφόρος κατοικία, βιοκλιματική, αρχιτεκτονική, ασφάλεια των τεχνο-υποδομών στο δομημένο περιβάλλον, βιώσιμοι ελεύθεροι χώροι-αειφορική χρήση και αξιοποίησή τους

-Ενεργειακό ζήτημα, οικολογικό/ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι, εναλλακτικές μορφές ενέργειας

-Αειφόρος κινητικότητα, ασφαλές οδικό περιβάλλον

-Τοπικό φυσικό περιβάλλον, τοπικά οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, απειλούμενα είδη, προστατευόμενες περιοχές

-Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου

-Αλλαγή χρήσεων γης, αστυφιλία, οικολογική επιβάρυνση

-Βιοτεχνολογικές εφαρμογές και περιβάλλον

-Διαχείριση Φυσικών Πόρων και βιωσιμότητα

-Ορθολογική διαχείριση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 

-Οικοσυστήματα, δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών συστημάτων

-Ρύπανση, μόλυνση και υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

-Αειφορική διαχείριση των απορριμμάτων/αποβλήτων

-Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και διαχείρισή τους

-Αστική ανάπτυξη, οδικά δίκτυα, ασφαλής χρήση των δημοσίων χώρων

-Αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός/οικολογικός τουρισμός

-Περιβάλλον και μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι

-Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης

-Περιβάλλον και επικοινωνία

-Περιβάλλον και ιστορία, μυθολογία, λαογραφία

-Περιβάλλον και τέχνη

-Περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία

Φύση και Θρησκεία

-Περιβαλλοντική Ηθική

-Αειφορία και δημοκρατία

-Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση

-Καταναλωτικά πρότυπα και περιβάλλον

-Το περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών

-Καταλληλότητα-επικινδυνότητα υλικών και κατασκευών

-Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

-Βιομηχανική ρύπανση-γεωργική ρύπανση

-Βαρέα μέταλλα-εντομοκτόνα-φυτοφάρμακα

-Ηλιακή ακτινοβολία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και επιπτώσεις

-Αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τον περιβάλλον (π.χ. παραγωγή βίντεο, κινούμενη εικόνα, ψηφιακή τέχνη )

-Άλλο (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω κατηγορίες)

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 • Υγιεινή διατροφή
 • Στοματική υγιεινή
 • Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης
 • Πρόληψη ατυχημάτων – πρώτες βοήθειες
 • Οδική ασφάλεια – κυκλοφοριακή αγωγή
 • Πολιτική προστασία, πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές
 • Εθελοντισμός – αλληλεγγύη
 • Ενεργός πολίτης – διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης
 • Ανθρώπινα δικαιώματα – δικαιώματα του παιδιού
 • Μετανάστευση – πρόσφυγες: αποδοχή και κοινωνική συμβίωση
 • Κοινωνική ένταξη – ισότητα ευκαιριών
 • Διαφυλικές σχέσεις
 • Σεξουαλική αγωγή
 • Πρόληψη χρήσης ναρκωτικών ουσιών
 • Πρόληψη καπνίσματος
 • Πρόληψη χρήσης οινοπνευματωδών
 • Αγωγή του καταναλωτή
 • Ασφαλής χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου – διαδικτυακός εκφοβισμός
 • Πρόληψη κι αντιμετώπιση της βίας και της επιθετικότητας
 • Διαπροσωπικές σχέσεις – διαχείριση συγκρούσεων
 • Ψυχική υγεία – συναισθηματική αγωγή
 • Αξίες ζωής (σεβασμός, αγάπη, ειρήνη, ανεκτικότητα, τιμιότητα κ.ά.)
 • Αγωγή υγείας στο αειφόρο σχολείο
 • Άλλο (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω κατηγορίες)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Υλικός και άυλος πολιτισμός (ήθη, έθιμα, λαϊκή παράδοση, λαϊκή τέχνη κ.ά.) – λαογραφία – πολιτιστική κληρονομιά- τοπική ιστορία- ιστορία και πολιτισμός, ιστορία, μυθολογία
 • Επιστήμες και Τέχνες
 • Μουσική – Χορός – Κινηματογράφος -Φωτογραφία – Εικαστικές τέχνες – Θέατρο, Θέατρο σκιών, Θεατρικά κείμενα, Κουκλοθέατρο
 • Μουσειακή Αγωγή
 • Θέματα διαπολιτισμικότητας – πολιτισμική πολυμορφία, πολιτισμικές συνήθειες των λαών, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ των λαών
 • Ρατσισμός, ξενοφοβία, ετερότητα
 • Πρόσφυγες, μετανάστες, κοινωνική συμβίωση, μετακινήσεις πληθυσμών για περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς λόγους
 • Εκπαίδευση στη δημοκρατία – Εκπαίδευση για τη δημοκρατία
 • Ανθρώπινα δικαιώματα – Δικαιώματα του παιδιού
 • Δεξιότητες του ενεργού πολίτη – Εθελοντισμός και αλληλεγγύη – Σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα  Η αειφορία και ο πολιτισμός στο σύγχρονο σχολείο
 • Λογοτεχνία- Ρητορική- Φιλοσοφία, φιλοσοφία για παιδιά
 • Ιστορία της γραφής και της τυπογραφίας
 • Αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης – φιλαναγνωσία – δημιουργική γραφή  Αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τον πολιτισμό (π.χ. παραγωγή βίντεο, ψηφιακή τέχνη, κινούμενη εικόνα)
 • Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση – δημοσιογραφικός Λόγος – μαθητικός Τύπος – μαθητικό ραδιόφωνο-Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία-Ψηφιακός Γραμματισμός 12
 • Άλλο (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω κατηγορίες)

Τέλος, επισημαίνεται ότι αναφορικά με τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας θα ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.

Παρακαλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί.