Εκπαίδευση

Πανελλήνιες 2020: Τα ΘΕΜΑΤΑ στη ΧΗΜΕΙΑ και στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ για τους μαθητές των ΓΕΛ

panelladikes

Πανελλήνιες εξετάσεις με Χημεία και Οικονομία για τους υποψηφίου των ΓΕΛ, σήμερα Παρασκευή 26/6/2020 

1. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το νέο σύστημα.

 Τα θέματα ΧΗΜΕΙΑΣ με το νέο σύστημα:

πανελληνιες-1

πανελληνιες-2

πανελληνιες-3

πανελληνιες-4

πανελληνιες-5

πανελληνιες-6

πανελληνιες-7

 Τα Θέματα στην Οικονομία με το νέο σύστημα: 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ A

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

α. Η συμπεριφορά του κράτους επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική ζωή της χώρας και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

β. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι τελείως ανελαστική, τότε μια αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει μείωση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών γι’ αυτό το αγαθό.

γ. Με την εμφάνιση του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης, αρχίζει ταυτόχρονα να μειώνεται το συνολικό προϊόν.

δ. Η ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατόν να μη μεταβάλλει την τιμή ισορροπίας.

ε. Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με δεδομένη τεχνολογία, υποαπασχολώντας τους παραγωγικούς της συντελεστές. Για να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Χ, τότε απαραίτητα πρέπει να μειώσει την παραγωγή του αγαθού Ψ.

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Στην αγορά του ελαιολάδου παρατηρήθηκε ταυτόχρονα αύξηση της τιμής ισορροπίας και μείωση της ποσότητας ισορροπίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε

α. αύξηση της ζήτησης ελαιολάδου.

β. αύξηση της προσφοράς ελαιολάδου.

γ. μείωση της ζήτησης ελαιολάδου.

δ. μείωση της προσφοράς ελαιολάδου.

Μονάδες 5

Α3. Στο διάστημα που το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν καθώς αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, το μέσο προϊόν

α. μόνο αυξάνεται.

β. μόνο μειώνεται.

γ. είναι σταθερό.

δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.

Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε τις χρονικές περιόδους παραγωγής της επιχείρησης, όπως τις διακρίνει η οικονομική επιστήμη.

Μονάδες 16

Β2. Πού βασίζεται η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις περιόδους (μονάδες 6); Να αναφέρετε ένα παράδειγμα (μονάδες 3).

Μονάδες 9

 ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

 ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ με δεδομένη τεχνολογία, απασχολώντας όλους τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές της αποδοτικά. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης οικονομίας. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-1

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά, όπου υπάρχει ερωτηματικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς. Στον συνδυασμό Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ.

Μονάδες 5

 

 Γ2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ και να το χαρακτηρίσετε ως αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο (μονάδες 4). Να αιτιολογήσετε πού οφείλεται ο χαρακτηρισμός αυτός σε σχέση με τους χρησιμοποιούμενους συντελεστές παραγωγής (μονάδες 2).

Μονάδες 6 

 Γ3. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν οι συνδυασμοί (α) Χ=43, Ψ=590 και (β) Χ=85, Ψ=455 είναι μέγιστοι, εφικτοί ή ανέφικτοι (μονάδες 6). Να αιτιολογήσετε τη σημασία των συνδυασμών αυτών για τη συγκεκριμένη οικονομία (μονάδες 4).

Μονάδες 10

Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει να θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι τελευταίες 100 μονάδες του αγαθού Ψ.

Μονάδες 4 

 ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Για ένα αγαθό Χ με γραμμικές συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή των 10 χρηματικών μονάδων η ζητούμενη ποσότητα είναι 50 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα 100 μονάδες. Αν θεωρήσουμε ότι, όταν μεταβάλλεται η τιμή από τις 10 χρηματικές μονάδες προς την τιμή ισορροπίας, η ελαστικότητα της ζήτησης είναι -0,8 και η ελαστικότητα της προσφοράς είναι 0,6:

 Δ1. Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.

Μονάδες 8

Δ2. Να υπολογίσετε σε ποια τιμή θα υπάρξει έλλειμμα 20 μονάδων προϊόντος.

Μονάδες 3

Δ3. Εξαιτίας της μεταβολής των προτιμήσεων των καταναλωτών αυξήθηκε η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 30 μονάδες προϊόντος σε κάθε επίπεδο τιμής (ceteris paribus). Να υπολογίσετε:

α. τη νέα συνάρτηση ζήτησης καθώς και τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας (μονάδες 6).

β. τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο αρχικό και στο τελικό σημείο ισορροπίας (μονάδες 2).

Μονάδες 8

Δ4. Επειδή το κράτος θεωρεί ότι η νέα τιμή ισορροπίας είναι πολύ υψηλή, αποφασίζει να επιβάλει ανώτατη τιμή πώλησης PA=6 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε το μέγιστο πιθανό «καπέλο» στην τιμή του προϊόντος.

Μονάδες 6 

 Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το παλαιό σύστημα.

 Τα θέματα ‘ΧΗΜΕΙΑ (Ημερήσια)’

 ΧΗΜΕΙΑ-1

ΧΗΜΕΙΑ-2

ΧΗΜΕΙΑ-3

ΧΗΜΕΙΑ-4

ΧΗΜΕΙΑ-5

 

ΧΗΜΕΙΑ-6

Τα θέματα ‘ΧΗΜΕΙΑ (Εσπερινά)’

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-3

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-4

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-6

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-7

 Για τα θέματα ‘ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Ημερήσια)’ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα ‘ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Εσπερινά)’ πατήστε εδώ.

 Διαβάστε επίσης:

 

Πανελλήνιες 2020: Καθημερινά οι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και οι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ των ΘΕΜΑΤΩΝ