Εκπαίδευση

Προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

μουσικά_σχολεία

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία (1) φορά τη συνημμένη ανακοίνωση προκηρύξεων του Πανεπιστημίου μας στην εφημερίδα σας.

Επίσης, παρακαλούμε η εκτύπωση να γίνει με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/0020/12-11-2008. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ καθορίζεται

α) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι τίτλοι των δημοσιευμάτων σε δέκα (10) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο,

β) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι υπότιτλοι των δημοσιευμάτων σε επτά (7) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο και

γ) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνει στο τέλος της ανακοίνωσης, πρόσκλησης, προκήρυξης, δημοπρασίας κ.λ.π. ο τίτλος της δημόσιας υπηρεσίας που εκδίδει τη δημοσίευση σε ένα στίχο και τρία (3) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο.

Για την πληρωμή πρέπει να υποβάλετε στο Τμήμα Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου μας: 1) αίτηση, 2) δύο φύλλα της εφημερίδας σας με υπογραμμισμένη την προκήρυξη, 3) τιμολόγιο, με την αξία ανά χιλιοστόμετρο, στα στοιχεία του Πανεπιστημίου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, ΑΦΜ 90042720, Α΄ ΔΟΥ Κερκύρας), σύμφωνα με τη σχετική προσφορά σας, και 4) την εντολή αυτή με τη συνημμένη ανακοίνωση προκηρύξεως.