Εκπαίδευση

Συμπληρωματικός διορισμός εκπαιδευτικών – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

EKPAIDEYTIKOI-768x512

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίστηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο-πρόσκληση για μόνιμο διορισμό, πρόκειται να προβεί εκ νέου σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, κατά τη σχετ. εγκύκλιο.

49 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Ειδικότερα, θα καλυφθούν 49 κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ17.01, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ60, όπως φαίνεται κατά περίπτωση στον πίνακα που ακολουθεί.

Καλούνται οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα υποψήφιοι (βλέπε συγκεκριμένα στο ΚΕΦ. Β΄ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ») να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση περιοχών προτίμησης για μόνιμο διορισμό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από σήμερα, 22 Νοεμβρίου μέχρι 28 Νοεμβρίου 2017.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά για μόνιμο διορισμό

Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και των απαιτούμενων από τις αριθμ. 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις αποδεικτικών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (πτυχίων, πιστοποιητικών παιδαγωγικής επάρκειας).

Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν τις διαθέσιμες περιοχές με τη σειρά που επιθυμούν, από το συνημμένο πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Στην περίπτωση που διατίθεται μία περιοχή διορισμού, οι υποψήφιοι οφείλουν, επίσης, να τη δηλώσουν ονομαστικά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτησή τους.

Δείτε εδώ την επίσημη ανακοίνωση.