Αθλητισμός Εκπαίδευση

Τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής και των διαδικασιών των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου

sxoleio-agones-juniorsclub

Οι έδρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ανωτέρω αγώνων δύναται να τροποποιούνται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά όρια, τη χιλιομετρική απόσταση, το κόστος μετακίνησης και διαμονής και έκτακτα γεγονότα (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργία των Μ.Μ.Μ.) κ.ά.

Στους αγώνες της Γ΄ Προημιτελικής Φάσης συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων του πίνακα 1 οι οποίες προέκυψαν από τα αποτελέσματα των αγώνων και σύμφωνα με τους Πίνακες 2 καθώς και οι δεύτερες στην κατάταξη ομάδες της Αττικής (Αττική 2) και της Κεντρικής Μακεδονίας (KM 2) αντίστοιχα.

Κατά τη διεξαγωγή της Γ΄ Προημιτελικής Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων και στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων Περιφερειών πραγματοποιούνται οι αγώνες σύμφωνα με τον Πίνακα 3 προκειμένου να συμπληρωθεί ο νικητής για τον αριθμό των εννέα (9) ομάδων στον Πίνακα 3.1 και να συγκροτηθούν οι Όμιλοι των τριών (3)ομάδων (ταμπλό των τριών).

Οι έδρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων των νικητριών ομάδων οι οποίες θα προκύψουν από τους ομίλους του Πίνακα 3.1. ορίζονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά όρια, τη χιλιομετρική απόσταση, το κόστος μετακίνησης και διαμονής και έκτακτα γεγονότα (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργία των Μ.Μ.Μ.) κ.ά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Κύπρου, προκρίνεται, έπειτα από κλήρωση που διενεργεί η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., στο Final-Four η δεύτερη (2η) στην κατάταξη ομάδα ενός από του τρεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Με την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κάθε σχολική μονάδα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό άθλημα, υποχρεούται να αποστέλλει στην οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους/ες γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα.

Οι μαθητές/τριες δεν δύναται να δηλωθούν σε λίστα άλλης σχολικής μονάδας κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων ανά σχολικό έτος.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (παράρτημα) και στην κατάσταση συμμετοχής (παράρτημα) έχει ως εξής: Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα [12] Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις [14] Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [16] Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [18] και ουδεμία τροποποίηση (αντικατάσταση μαθητών/τριών ή συμπλήρωση νέων ονομάτων στην αρχική λίστα συμμετοχής) είναι δυνατή μέχρι και την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων ανά σχολικό έτος. Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες της Τελικής Φάσης (final-four).

Ως ενεργός συμμετοχή δεν θεωρείται η αναγραφή μόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά να φαίνεται ότι ο αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα. Ειδικά για τη Χειροσφαίριση, που σύμφωνα με τα ισχύοντα δε φαίνεται στο φύλλο αγώνα, για τη συμμετοχή αθλητή σε όλους τους σχολικούς αγώνες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός «Σ» δίπλα στον αριθμό του παίκτη, κατά την στιγμή της πρώτης εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνισθεί.

Η επιλογή γίνεται από τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 7.1. της παρούσης. Στο υποκεφάλαιο 12.2. του Κεφαλαίου 12 αντικαθίσταται η φράση: «με το Προεδρικό Διάταγμα… 7-2-19790» ως εξής «με τις ισχύουσες διατάξεις.». Στο Κεφάλαιο 16 το υποκεφάλαιο 16.1.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ της αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

16.1 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

α) Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κάθε αθλήματος. Η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ υποχρεούται να ορίζει Επιτροπή Ενστάσεων στην οποία υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον μέλος είναι επίσημος κριτής ή διαιτητής του αθλήματος. Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή υποβάλλονται εγγράφως και εκδικάζονται πριν την έναρξη των αγώνων. Ενστάσεις οι οποίες αφορούν σε αποτέλεσμα ή κανονισμούς αγωνίσματος υποβάλλονται εντός τριάντα (30′) λεπτών από την επίσημη αναγγελία του αποτελέσματος του αγωνίσματος αυτού.

β) Έφεση κατά απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων γίνεται μόνο για αντικανονική συμμετοχή. Η εν λόγω έφεση υποβάλλεται για εκδίκαση στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ωρών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων και εκδικάζεται εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

Κάθε έγγραφη Ένσταση ή Έφεση υποβάλλεται ενυπόγραφα από τον/την μαθητή/τρια-αθλητή/τρια ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από παράβολο 20 € (είκοσι ευρώ) (έντυπο χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία), άλλως δεν γίνεται δεκτή για εξέταση.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις υπουργικές ανακοινώσεις: ΕΔΩ